STADGAR

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Grönsvart Göteborg.

§ 1.1 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 1.2 FÖRENINGENS SYFTE
Föreningens ändamål är att stödja Göteborgs Atlet & Idrottssällskap, samt skapa en ökad sammanhållning bland medlemmarna.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap erhålls genom att betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemskapet är personligt och får ej överlåtas.

§ 2.1 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften beslutas på föreningens årsmöte. För barn (under 18 år) och pensionärer (65 år eller äldre) reduceras medlemavgiften.

§ 2.2 MEDLEMSKAPETS GILTIGHETSTID
Medlemskapet gäller för kalenderår.

§ 2.3 MISSBRUK AV MEDLEMSKAP
Styrelsen äger rätten att, med omedelbar verkan, utesluta medlemmar som avsiktligt skadar föreningens anseende. Uteslutningen skall med minst 67% röstmajoritet bekräftas vid nästkommande styrelsemöte.

§ 2.4 UTTRÄDE
Ett eventuellt utträde ur föreningen på egen begäran, skall bekräftas skriftligen. Medlemsavgiften återbetalas ej.

§ 3 STYRELSE
Föreningen leds av en styrelse av minst 5 ledamöter, samt minst 2 suppleanter. Samtliga styrelsemedlemmar väljs för ett år i taget på föreningens årsmöte.

§ 3.1 FÖRENINGSTECKNARE
Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 3.2 RÄKENSKAPSÅR
Det åligger föreningens styrelse att vid årsmötet avge en förvaltning verksamhetsberättelse för förgående år. Berättelsen skall uppta resultat- samt in och utgående balansräkning.

§ 3.3 EKONOMISK GRANSKNING
Vid årsmötet väljs årligen en revisor, som tillsammans med kassören ansvarar för föreningens räkenskaper och förvaltning.

§ 3.4 STYRELSEMÖTEN
Styrelsemöte skall hållas minst 4 ggr/år, med minst 4 ledamöter närvarande. Varje ledamot äger en röst. Vid lika röstantal fäller ordförandens röst avgörande.

§ 3.5 ERSÄTTARE
Ersättare för avgående styrelsemedlem utses vid styrelsemöte.

§ 4 ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte skall hållas mellan oktober-februari.

§ 4.1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte sker via föreningens webbplats, samt via e-post, senast 14 dagar före mötet. I kallelsen skall medlemmarna bli informerade om vilka frågor som skall behandlas.

§ 4.2 MOTIONER TILL ÅRSMÖTET
Medlemmarnas motioner till årsmötet skall vara styrelse tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.

§ 4.3 RÖSTBERÄKNING VID ÅRSMÖTE
Varje medlem äger 1 röst. Medlem som erlagt medlemsavgift senare än 4 veckor innan årsmötet, äger ej rösträtt vid årsmötet. Alla omröstningar sker öppet och beslut fattas genom majoritet. Vid ett oavgjort eller lika röstresultat gäller styrelsens röst.

§ 5 ÄNDRING ELLER TILLÄGG AV STADGAR
Förslag om ändring eller tillägg till föreningens stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Ändring eller tillägg till stadgarna skall träda i kraft om förslaget får minst 67 % röstmajoritet.

§ 6 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Förslag om upplösning av föreningen kan endast träda i kraft vid 67 % röstmajoritet. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Vid beslut om föreningens upplösning skall ett extramöte fastställas och därigenom skall beslut fattas om vad som skall ske med föreningens tillgångar.

MEDLEMSKAP 14
SOUVENIRER

LAMBRETTA
T-Shirts: 100 kr

CR Webbyrå Söne Buss Folie & Papper Punkstore CityPub Rockhouse

Designed & Powered by: CR Webbyrå